Skip to content

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Zawiadomienie o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone podczas komunikacji do nas. To to mogąbyć dane które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, aby zapewnić prawidłowe udostępnianie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych?

Masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzasz tę witrynę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting z opcją all-inclusive

Utrzymujemy naszą witrynę internetową z opcją all-inclusive. Dostawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, właściciel René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dalej: All-Incl). Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu All-Inkl o ochronie danych: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Korzystanie z opcji all-inclusive opiera się na artykule 6 (1) (f) RODO. Mamy uzasadniony interes, aby nasza strona internetowa była wyświetlana w sposób jak najbardziej niezawodny. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę dotyczącą realizacji zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ​​dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Katarzyna Augustynowicz
Draesekestrasse 17
01277 Drezno

Telefon: +49 159 04013738
E-mail: info@ambiente-service.de

Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi, gdy te przyczyny przestaną istnieć.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych niezabezpieczonych krajach trzecich w zakresie ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z unijnym. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do ujawnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE DO WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ KONKRETNEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OPIERA SIĘ NA WŁAŚCIWEJ PODSTAWIE PRAWNEJ , NA KTÓREJ TO PODSTAWIE ODBYWA SIĘ PRZETWARZANIE. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE  BĘDZIEMY MOGLI WYKAZAĆ PEŁNEĄ  PRZYCZYNĘ PRZETWARZANIA, KTÓRA  NADCZERPUJE TWOJE INTERESY, PRAWA I SWOBODĘ A PRZETWARZANIE MA NA CELU, WYKONYWANIE LUB OCHRONĘ PRAWA.OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU SKORZYSTANIA Z REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKLAMOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE BEZPOŚREDNIO DO CELÓW REKLAMOWYCH (Sprzeciw ZGODNIE Z ART. 21 ust. 2 RODO). 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, ich miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej wspólnie, format do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. . Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli SSL lub jeśli włączone jest szyfrowanie TLS, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz rzetelność przechowywania przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce/działa niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, należy rozważyć Państwa interesy i nasze. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych dane te – poza ich przechowywaniem – przetwarzane są wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Wyraża się niniejszym sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo, na czas trwania sesji (sesyjne cookies) lub na stałe (stałe cookies). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach na Twoim urządzeniu końcowym mogą znajdować się również pliki cookies pochodzące od firm trzecich, gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wykorzystywane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub zapewnienia określonych funkcji, które chcesz (funkcjonalne pliki cookie, np. dla koszyka zakupów funkcji) lub w celu optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO, chyba że zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz automatyczne usuwanie umożliwiają cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz, jeśli to konieczne, poproś o zgodę.</p >

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Borlabs Cookie w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z ochroną danych przepisy prawne. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwany dalej Borlabs).

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce jest przechowywany plik cookie Borlabs, w którym wyraziłeś zgodę lub cofnięcie tej zgody jest przechowywane. Dane te nie są przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub sam usuniesz plik cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli zażądano tego.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po żądanie zostało przetworzone). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przetwarzane w celu przetwarzania Twoje żądanie jest przez nas przechowywane i przetwarzane. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli zażądano tego.

Dane, które wysłałeś do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania zakończone). Twoja prośba). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Komunikacja przez WhatsApp

Korzystamy z komunikatora WhatsApp do komunikowania się z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co zapobiega temu WhatsApp lub inne osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do treści komunikacji. WhatsApp otrzymuje jednak dostęp do metadanych generowanych podczas procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp, zgodnie z własnymi oświadczeniami, udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej amerykańskiej spółce macierzystej Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https:/ /www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Korzystanie z WhatsApp opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najszybszym i jak najskuteczniejszym komunikowaniu się z klientami, potencjalnymi klientami i innymi firmami i partnerów umownych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody; może to zostać cofnięte w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treść komunikacji wymieniana między i na WhatsApp pozostaje u nas, dopóki nie poprosisz nas o jej usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych nie ma już zastosowania (np. B. po rozpatrzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WordPress

Ta witryna korzysta ze „Statystyk WordPress” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia, której spółka macierzysta ma siedzibę w USA.

Statystyki WordPress korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookies lub odciski palców urządzenia). Statystyki WordPress rejestrowane do analizy u. Pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie odwiedzających witrynę (kraj, miasto) oraz działania, które podjęli w witrynie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej strony są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://automattic.com/de/privacy/.

WP Statistics

Ta strona korzysta z narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, ARENCO Tower, 27. piętro, Dubai Media City, Dubaj, Dubaj 23816, Zjednoczone Emiraty Arabskie (https:// / veronalabs.com).

Dzięki WP Statistics możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej. WP Statistics rejestruje m.in. Pliki dziennika (adres IP, strona odsyłająca, używane przeglądarki, pochodzenie użytkownika, używana wyszukiwarka) oraz działania podejmowane przez odwiedzających witrynę na stronie (np. kliknięcia i wyświetlenia).

Dane generowane przez WP Statistics zebrane dane są przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Google Ads

Operator witryny korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na -strony internetowe , gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o dane użytkownika dostępne od Google (np. dane dotyczące lokalizacji i zainteresowania) (kierowanie do grupy docelowej). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses / controllerterms/mccs/.

Google AdSense (niespersonalizowany)

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są zatem oparte na Twoim poprzednim zachowaniu użytkownika i nie jest tworzony dla Ciebie profil użytkownika. Zamiast tego przy wyborze reklamy wykorzystywane są tak zwane „informacje kontekstowe”. Wybrane reklamy są wtedy oparte, na przykład, na Twojej lokalizacji, zawartości witryny, na której się znajdujesz lub Twoich aktualnych wyszukiwanych hasłach. Więcej informacji o różnicach między spersonalizowanym i niespersonalizowanym kierowaniem w Google AdSense można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Pamiętaj, że nawet podczas korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania ( np. B. odcisk palca urządzenia). Według Google służą one do zwalczania oszustw i nadużyć.

AdSense jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swojej strony internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/ business /controllerterms/mccs/.

Możesz dostosować ustawienia reklam niezależnie na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://adssettings.google. com /authenticated.

Więcej informacji o technologiach reklamowych Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Remarketing Google

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Remarketing Google analizuje zachowanie użytkownika w naszej witrynie (np. kliknięcia niektórych produktów) w celu zaklasyfikować Cię do określonych grup docelowych reklam, a następnie wyświetlać odpowiednie wiadomości internetowe, gdy odwiedzasz inne oferty online (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Remarketing mogą być powiązane z funkcje Google na różnych urządzeniach będą. W ten sposób na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być wyświetlane również spersonalizowane komunikaty reklamowe związane z zainteresowaniami, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie, korzystając z następującego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z remarketingu Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grupy docelowej z porównaniem klientów

W celu utworzenia grupy docelowej wykorzystujemy między innymi porównanie klientów z Google Remarketing. W ten sposób przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli zainteresowani klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoim koncie Google, zostaną im wyświetlone odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, Gmail lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta witryna korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą Google Conversion Tracking my i Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania ma. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane, jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google używa plików cookie lub podobnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Dostawcy handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczania użytkownika.

Zgromadzone dane klienta będą usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Z POWROTEM